نمیدونم(نه به معنای مترتب)

تابلو کائناتی شده برا خودش 14/7/96

نمیدونم(نه به معنای مترتب)

تابلو کائناتی شده برا خودش 14/7/96